Home Page
family&friends
Litters & future plans
Hebrew
Our dogs
Ridgebacks in Israel
Rainbow
Detemba
links & articles
gallery
guest book
contact us
News
מאמרים בעברית
Rich-Rach Temba at the Slovenian Specialty
Temba - daughter of Yofi and Raja living in Italy entered the Slovenian Club Specialty. Neither Temba or her beloved owner Alexandra never been to a dog show. With 9 bitchs in open class, many of them already champions. Alexandra and Temba

Croatian Club Specialty
Oct 3rd Chetz won also EX1 - class winner at the Croatian club specialty and became a new Croatian Champion. She is now Isr. Ch., Slovenian Ch., Croatian Ch., Club Winner 09, Europian winner 10

Europian Tour October 2010 - Euro Winner 2010
At the FCI EDS (European Dog Show) held in Celje Slovenia Oct 1st - her first show ever outside Israel, Chetz won Euro Winner2010 and BOS ! we are very proud of our little girl.

TLV Show
Good luck to all our friends who will participate at the Tel-Aviv International show May 8th

Well done Negev Ridges
Our friends from Negev Ridges took the double at the club show March 16th. Ch. Red took the BOB and his daughter Olivia Negev Ridges took BOS from Junior class. Well done.

תקנון גידול

Hebrew | ההיסטוריה של המועדון | חברות במועדון | פעילויות | טיולים פעילויות נוספות | חברי הועד | תקן הגזע | תקנון הענקת תואר אלוף | תקנון גידול | תקנון העמותה |
נספח 1 - תקנון גידול משלים
 
 
מתוקן לתאריך 6.7.99
 
 
1. כללי
1.1 המועדון הישראלי לרודזיאן רידג'בק (להלן המועדון) הינו חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן הי"ל).
1.2 המועדון מקבל עליו את תקנון הגידול של הי"ל.
1.3 תקנון גידול זה (להלן התקנון) מהווה תקנון גידול משלים מטעם המועדון כאמור בפרק "תקנוני גידול משלימים" של תקנון הגידול של הי"ל ובא להשלים את אותם הסעיפים המיוחדים לגזע הרידג'בק הרודזי ולמועדון הגזע.
1.4 מטרת התקנון הינה לטפח ולפתח גידולם של כלבים מגזע רידג'בק רודזי (להלן ר.ר.) בישראל.
1.5 תקנון זה יהווה את תקנון הגידול המשלים היחיד לכלבי ר.ר. בישראל ויחייב את כל בעלי הר.ר. בישראל בין שהם חברי המועדון ובין שאינם חברים בו.
1.6 המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות/להוסיף/לגרוע מתקנון זה מעת לעת ובהתאם לצורך, בכפוף לאישור ועדת גידול מדעית.
1.7 בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח "כלב" הכוונה הינה לזכר ולנקבה כאחד.
 
 
2. מרכז הגזע
2.1 מרכז הגזע יבחר ע"י האספה הכללית של המועדון.
2.2 מרכז הגזע חייב להיות בעל השכלה כלבנית כנדרש בתקנון הגידול של הי"ל.
2.3 המועדון יודיע לועדת גידול מדעית על מינויו של מרכז הגזע.
2.4 מען מרכז הגזע יהיה המען אליו תשלחנה הודעות הי"ל בנושאים גידוליים. מרכז הגזע ייצג את המועדון בפורום מרכזי גזע.
2.5 מרכז הגזע יעביר לועדת הגידול של המועדון דיווח חצי שנתי על הרבעות, המלטות, ציוני אגן ורישום כלבי יבוא, כפי שדווח לו ע"י בעלי הכלבים וע"י ספר הגידול של הי"ל.
מרכז הגזע ימסור דו"ח שנתי לחברי המועדון על מצב הגידול בגזע. הדו"ח יכלול את הקוים המנחים את מדיניותו וציון בעיות גידוליות מיוחדות במידה ויש.
מרכז הגזע יעמיד בפני כל חבר במועדון, במידה וידרש, את כל המידע שהועבר לו ע"י הי"ל .
2.6 מרכז הגזע, או כל חבר אחר בועדת הגידול או בועד המועדון, שיבחר לשם כך, יענה לחברי המועדון ולבעלי ר.ר. אחרים על כל שאלה גידולית, יסביר להם על המאגר הגנטי הקיים ועל מדיניות הגידול של המועדון.
2.7 מרכז הגזע לא ידרוש טובת הנאה כלשהי בעבור מילוי תפקידו.
 
 
3. ועדת הגידול של המועדון
3.1 ועדת הגידול של מ.י.ר.ר (להלן הועדה) תמנה 3 או 5 חברים, כולם חברי המועדון. במידה ומספר החברים הינו 5 לפחות אחד מהם יהיה אוטוריטה מתחום כלבני מקצועי.
3.2 מרכז הגזע יהיה חבר בועדה ויושב הראש שלה, ויפעל בהתאם להחלטותיה.
3.3 ועדת הגידול מהווה ועדה מקצועית המכוונת את מדיניות הגידול של המועדון.
3.4 ועדת הגידול תתכנס תוך חודש מהמועד בו נתבקשה להתכנס ע"י מי מחבריה.
3.5 ועדת הגידול מהווה את הכתובת הראשונה לערעורים על מדיניות הגידול של המועדון ועל החלטות מרכז הגזע. לא ניתן לפנות לסמכות אחרת בתוך המועדון או מחוץ לו, לפני פניה ודיון בועדת הגידול של המועדון.
3.6 הועדה תקבל דו"ח חצי שנתי ממרכז הגזע.
3.7 מרכז הגזע ידווח לחברי הועדה על אישורים או פסילות חריגים להרבעה או להנפקת תעודת יוחסין. הועדה תדון בכך במידה ותבוא דרישה מצד אחד מחבריה.
3.8 במקרה של שיווין קולות בעת הצבעה בועדה יחשב היו"ר (מרכז הגזע בלבד) כבעל קול כפול.
 
 
4. הוראות גידול והרבעה
4.1 יותרו לגידול רק כלבים וכלבות הרשומים בספר הגידול הישראלי ו/או בעלי תעודת יוחסין מוכרת ע"י ה- F.C.I והה.י.ל ובתנאי שעברו בהצלחה מה"ג ועמדו בדרישות הבאות:
4.1.1 הגיל המזערי ביום ההרבעה יהיה 18 חודש לזכרים ו- 24 חודש לנקבות.
4.1.2 הגיל המירבי לנקבה ביום ההרבעה יהיה 7 שנים.
4.1.3 המועדון ממליץ על המלטה אחת בשנה בלבד לנקבה. במידה וכלבה מורבעת 10 חודשים או פחות מיום ההמלטה הקודמת חובה לקבל אישור מיוחד ממרכז הגזע. במידה וכלבה המליטה פעמיים רצופות בתוך שנה חובה לקיים הפסקה של 7 חודשים לפחות בין ההרבעה לבין תאריך ההמלטה האחרונה.
4.1.4 כלבה שהמליטה בהתערבות כירורגית פעמיים לא תורבע יותר.
4.1.5 יותרו להרבעה רק זכרים ונקבות שצילום האגן שלהם דורג ע"י ועדה של הי"ל בציון A (0/0 בדרוג הישן) או B (0/1 או 1/1 בדרוג הישן). אחד ההורים לפחות חייב להיות בעל דרוג A אין להרביע זה עם זה שני כלבים בעלי ציון B. במידה וישונה דירוג ציוני האגן ע”י הי”ל יחליט המועדון מחדש על הציונים המותרים בהרבעה.
לצורך כך יחשב צילום אגן שנערך כאשר הזכר בן 16 חודש לפחות והנקבה בת 18 חודש לפחות. עם זאת ממליץ המועדון לצלם גם את הזכרים, במידת האפשר, בגיל 18 חודש.
4.1.6 ועדת הגידול רשאית לדון ולפסול לגידול כלב המגלה בעיות התנהגות.
4.1.7 אם ימצא כי כלב מסוים מוריש שגיאות מהותיות של מבנה, בריאות או אופי, רשאי מרכז הגזע לפנות לועדת הגידול על מנת שזו תאסור באופן זמני או סופי את המשך הגידול עם אותו כלב.
4.2 ספר הגידול של הי”ל לא יאשר המלטות החורגות מהוראות אלו, עם זאת מרכז הגזע רשאי להתיר חריגה מכל אחד מהסעיפים הנ”ל במקרים אלו יינתן אישור ההרבעה בכתב ולכל הרבעה בנפרד. מרכז הגזע ידווח על האישור לחברי ועדת הגידול של המועדון ויעביר עותק מהאישור למנהל ספר הגידול של הי"ל.
4.3 בעל הנקבה צריך לפנות לפחות 10 ימים מראש אל מרכז הגזע ולידע אותו בדבר כוונתו להרביע את הכלבה עם זכר מסוים.
4.3.1 מרכז הגזע רשאי שלא להתיר את ההרבעה במקרה שאחד הכלבים או שניהם אינו עונה על הדרישות המופיעות בתקנון.
4.3.2 מרכז הגזע רשאי לדרוש שכלב או כלבה יעברו מה"ג לפני אישור ההרבעה.
4.4 על בעל הכלבה להודיע למרכז הגזע מיד עם תחילת ההמלטה.
 
 
5. מבחן התאמה לגידול (מה"ג)
5.1 מבחן התאמה לגידול (להלן מה"ג) יערך לכלבים בני 12 חודש ומעלה.
5.2 מה"ג יערך על ידי שופט ספציפי לגזע. במידה ואחד מחברי ועדת הגידול של המועדון הינו שופט ספציפי לגזע יערך המה"ג על ידיו. במידה ואין אפשרות לערוך את המה"ג ע"י שופט ספציפי לגזע יערך המה"ג ע"י שופט קבוצה או שופט מקיף שיבחר ע"י מרכז הגזע ו/או ועדת הגידול. בכל מקרה יערך המה"ג בהשתתפות מרכז הגזע או מי מחברי ועדת הגידול שמונה על ידו.
5.3 כל כלב/ה חייב לעבור מה"ג לפני אישור לגידול. מרכז הגזע יקבע תאריך ומקום למה"ג. כלב/ה שמסיבות מיוחדות לא יוכל לעבור מה"ג בתאריך שנקבע יוכל להיבדק בנפרד, זאת לאחר אישור מרכז הגזע של המועדון.
5.4 מרכז הגזע או מי מטעמו יקיים מעקב אחר כל הגורים ובהגיעם לגיל 12 חודש יוציא מכתב תזכורת לבעליהם, לפי הכתובת המופיעה בטופס ההמלטה.
5.5 הסיבות לפסילתו של כלב לגידול יהיו:
5.5.1 כלב שאינו עונה על הדרישות המופיעות בסעיפים 4.1-4.1.7.
5.5.2 כלב שהרכס שעל גבו אינו עונה כל דרישות תקן הגזע (חסר, קצר, מעוות-צורה, בעל יותר או פחות משני כתרים, בעל א-סימטרייה בולטת, בעל תיבה מוארכת).
5.5.3 כלב הסובל מדרמואיד סינוס, גם אם זה הוסר בניתוח.
5.5.4 כלב שבשק האשכים שלו פחות משני אשכים.
5.5.5 כלב בעל מנשך אפי, סנטרי או לסתות שאינן תואמות.
5.6 באם הוחלט במה"ג על הגבלתו או פסילתו של כלב/ה לגידול, יימסר הדבר לבעל הכלב בכתב,תוך 14 יום ממועד ביצוע המה"ג. מרכז הגזע יעביר עותק של ההחלטה למנהל ספר הגידול של הי"ל ובספר הגידול תרשם הערה מתאימה.
5.7 המועדון יקבע מעת לעת את גובה דמי ההשתתפות במה"ג.
 
 
6. ביקורת שגר
6.1 המועדון מחייב ומקיים ביקורות שגר.
6.2 עם ההודעה על ההמלטה יתאמו בעל הכלבה ומרכז הגזע או נציג מטעמו מועד קרוב לביקורת שגר. במידת האפשר יבצע מרכז הגזע שתי ביקורות שגר - אחת בתוך פחות משבוע מיום ההמלטה והשניה בסמוך לשבוע השביעי לחיי הגורים. בכל מקרה תיערך ביקורת השגר לא יאוחר מתחילת השבוע השביעי לחיי הגורים.
6.3 מרכז הגזע יפנה את תשומת לב המגדל לנקודות הבאות לגבי כל גור: רכס, דרמואיד סינוס, הרניה, מונוכאידיות וכריפטוכאידיות, שבר בזנב, אצבעות נוספות, דגמי צבע חריגים, בעיות משנן.
6.4 ביקורת השגר תעשה במידת האפשר בבית המגדל. עם זאת רשאי מרכז הגזע לתאם מקום אחר לביקורת השגר.
6.5 המגדל ישלם למועדון דמי ביקורת שגר. גובה התשלום יקבע מזמן לזמן ע"י ועד המועדון. דמי ביקורת השגר ישולמו למועדון לאחר הביקורת ולא יאוחר מארבעה חודשים מיום הביקורת.
6.6 מרכז הגזע רשאי לקבל החזר הוצאות נסיעה, לפי הוצאות ישירות על דלק או הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. התשלום למרכז הגזע יעשה ע"י המועדון ולא ישירות ע"י המגדל.
6.7 בעת ביקורת השגר ישאיר מרכז הגזע טופס דיווח על המלטה של הי"ל בידי המגדל. מרכז הגזע ינחה את המגדל לגבי אופן מילוי הטופס והנהלים הנדרשים ע"י הי"ל להנפקת תעודות לגורים. המגדל ימלא את הטופס ביחד עם מרכז הגזע, סעיפי ההערות/סימנים מיוחדים ימולאו רק עפ"י הערות מרכז הגזע והטופס יועבר לספר הגידול רק לאחר שמרכז הגזע העביר הערותיו בסעיפים אלו למגדל. ספר הגידול יעביר את הטופס כפי שנתקבל אצלו אל מרכז הגזע, על מנת לוודא מהימנות הפרטים.
6.8 לגבי גורים בעלי פגמים כמופיע בתקנון זה בסעיפים 5.5.2-5.5.5 או גורים הנראים כמעורבים ירשום מרכז הגזע את ההערה "לא מאושר לגידול - חייב מה"ג בגיל שנה ומעלה" בהתאם לסעיף 24 בתקנון הגידול של הי"ל. ליד שאר הגורים יצוין "חובה לקבל אישור מרכז הגזע לפני כל הרבעה" במסגרת סעיף 22ז. בתקנון הגידול של הי"ל.
6.9 מרכז הגזע יעדכן את המגדל לגבי קוד האתיקה של המועדון וישאיר בידיו טפסי הצטרפות למועדון וכן כל חומר אחר שהמועדון מפיץ לצורך זה, וזאת כמספר הגורים בהמלטה.
 
 
7. כללי אתיקה - קוד אתיקה
7.1 קוד זה מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון המועדון. מטרתו של קוד האתיקה לשרת את טובת כלבי הר.ר. כפרטים וכגזע. כל חבר במועדון יקבל עותק של קוד האתיקה ויחתום על הצהרה כי קרא את הקוד והוא מקבל אותו עליו.
7.2 חבר המועדון ידאג לרווחתו של כל כלב שברשותו: לתזונתו, תנאי אחזקתו, היגיינה, לתרגול גופני, לבריאותו ולכל צרכיו. חבר המועדון לא יתאכזר לכלבו או לכל כלב אחר בכל דרך שהיא.
7.3 חבר המועדון לא יהיה מעורב בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בהתעללות בבעלי חיים בכלל ובכלבים בפרט, לרבות בקרבות כלבים מכל סוג שהוא או בניסויים בכלבים.
7.4 חבר המועדון ידאג להתנהגות נאותה של כלבו במקום ציבורי, ימנע ממנו מלהיות מטרד לכלל ובפרט ידאג לנקות אחר הכלב במקום ציבורי.
7.5 חבר המועדון לא ירביע/יגדל מכלב שאינו בעל תעודת יוחסין המוכרת ע"י הי"ל או שמצוין בתעודותיו כי הוא פסול לגידול.
7.6 חבר המועדון לא ירביע את כלבו בכל מקרה בו הרבעה שכזו עשויה להזיק לכלב, לרווחתו, בריאותו או לרווחת או תקינות הגזע או שלא בהתאם לתקנון גידול משלים זה.
7.7 חבר המועדון ישקול לפני כל הרבעה האם יש באפשרותו למצוא בתים הולמים לגורים שייוולדו ובהתאם לכך יחליט האם לבצע את ההרבעה.
7.8 המועדון ממליץ בהדגשה כי חבר המועדון ישקול בזהירות ובאחריות את מספר הגורים שהוא מגדל משגר שהומלט בביתו, ויגדל רק גורים בריאים ורק את מספר הגורים שהוא מאמין כי יהיה בכוח כלבתו לגדל ברווחה ולהם יוכל למצוא בתים טובים בפרק זמן סביר. גורים אשר אינם עונים על הדרישות הנ"ל מומלץ להרדים אצל וטרינר וללא סבל, עד גיל שבוע ימים.
7.9 חבר מועדון יגדל גורים רק בתנאים נאותים, ידאג לתזונה מסודרת ומלאה של האם והגורים ובמידת הצורך יסייע בהזנת הגורים על מנת למנוע פגיעה בגורים ובאם, כל זאת יעשה בפיקוח וטרינרי.
7.10 חבר המועדון ידאג להסיר אצבעות חמישיות מרגליהם האחוריות של הגורים וכן לכל ניתוח בריאותי נוסף הנדרש לתיקון מצבו הבריאותי של גור שנולד עם פגם בריאותי (הרניה, סינוס וכד'). במידה ונבצר לנתח את הגור לפני מסירתו על המוכר להפחית את דמי הניתוח ממחיר הגור.
7.11 לא יימסר גור בטרם מלאת לו 7 שבועות מלאים.
7.12 חבר המועדון ידאג לחסן ולתלע את הגורים בהתאם להוראות הוטרינר ובטרם מסירתם לבתיהם החדשים.
7.13 חבר המועדון ימכור או ימסור או יעביר בזכויות גידול גורים או כלבים בוגרים רק לאנשים אחראיים היכולים לספק, למיטב שיקול דעתו, בית חם ודואג בו יזכה הכלב לחיים מאושרים. חבר המועדון לא ימכור או ימסור את כלבו לחנות לחיות מחמד או לסוחר חיות מכל סוג אחר.
7.14 המועדון יספק למגדל בעת ביקורת השגר נוסח של חוזה סטנדרטי בין מגדל לבין קונה גור. מטרת החוזה להבטיח את זכויות הקונה והמגדל כאחד. מומלץ כי המגדל יתאים את הסעיפים הרלוונטיים בחוזה לתנאיו וימלא טופס נפרד עם כל קונה.
7.15 מומלץ כי בכל מכירה או מסירה של גור או כלב בוגר ידאג חבר המועדון להבטיח בכתב שתינתן לו זכות ראשונים לרכישת הכלב במידה ובעליו החדש ירצה למוסרו הלאה. על המגדל חלה האחריות המוסרית לדאוג כי כלבו ימוקם בבית הולם, גם כאשר זה מחליף בעלים.
7.16 חבר המועדון ימסור לרוכש הגור/הכלב פרטים מלאים על ההיסטוריה של הכלב והוריו, פרטים ומסמכים רפואיים, את תעודת היוחסין המקורית של הכלב באם ישנה כזו, או צילומי תעודות שני ההורים, את פרטי המועדון, המידע והשירותים שזה מספק, כל חומר שהועבר לו למסירה ע"י המועדון וכן כל מסמך הקשור בכלב. בשום מקרה אין לדרוש כסף בעבור תעודה או מסמך כלשהו הקשור בכלב.
7.17 חבר מועדון לא יציג בצורה מודעת באופן בלתי נכון את תכונות כלבו, או את איכותו, את תכונות השגר שגידל או את תכונות הגזע, בפני קונה אפשרי.
7.18 כל קונה יקבל הסבר מלא על בעיית הסינוס והדרכים לזהותה. במידה ותזוהה בגור לאחר מכירתו בעיית סינוס, חרף הבדיקות המקדימות, הרי שהקונה יפוצה בדרך עליה הוסכם בחוזה בינו לבין המגדל.
7.19 חבר המוכר גור או כלב הסובל מבעיית רכס, סינוס, זנב, צבע, אשכים, מנשך או כל בעיה אחרת הגורעת מאיכותו של הכלב ככלב תערוכות או הרבעה חייב לדווח לקונה על הבעיה ועל השלכותיה מבחינה גידולית ובריאותית, במידת הדיוק המירבית.
7.20 חבר המועדון ירשום את ההמלטה בספר הגידול הישראלי במלואה וזאת בהקדם האפשרי ולא יאוחר משישה חודשים מיום ההמלטה, זאת ללא כל קשר לדמי המכירה או לטיבו של הגור.
7.21 חבר המועדון ידווח למרכז הגזע או למזכיר המועדון על רצונו להעביר ר.ר. לבית חדש וכן על כתובתו החדשה של הכלב מיד עם מסירתו.
7.22 מומלץ לחבר המועדון לבצע הסכם בכתב לפני שהוא מרביע את כלבו/תו. בהסכם יפורטו בין היתר התמורה שיקבל בעל הזכר בגין ההרבעה. המועדון יספק נוסח סטנדרטי לכל המעונין.
7.23 מומלץ להתייעץ ברופא וטרינר לפני כל הרבעה, להתמיד במעקב רפואי וטרינרי במשך תקופת ההריון ולאחר ההמלטה.
7.24 מומלץ לרשום את בעליו החדשים של הגור למ.י.ר.ר בכדי שיקבל תמיכה והדרכה מקצועית.
7.25 הר.ר. הינו כלב משפחה מסור ונאמן, הזקוק לחום, תשומת לב ואהבה. חבר המועדון מתחייב להכיר בצרכיו אלו של כלבו ולספקם לו במלואם.
All rights reserved to © 2006 ridgeback.co.il
web sites Promotionפרסום באינטרנטIL-BIZ web site developmentקידום עסקים באינטרנט